br
fr

Chercher

Dictionnaire des médias

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


tête

 • 1) ~ (d'un homme) head penn g.-où
 • 2) ~ panoramique head, pan and tilt head penn amedrec'h
 • ~ à débuller dutch head penn ilgosteziñ
 • ~ fluide fluid head penn heverel
 • ~ à friction friction head penn lampr
 • ~ gyroscopique gyro-head penn giroskopek, giropenn
 • ~ à manivelles geared head penn kovlek
 • changer de vitesse sur une ~ ~ to shift the gear on a geared head kemmañ tizh war ur penn kovlek
 • ~ télécommandée remote head penn pellreolet
 • ~ vidéo video head penn video
 • 3) ~ de projecteur lamp head, light head, head penn luc'her
 • 4) ~ de vis screw head penn biñs
 • 5) ~ magnétique magnetic head penn gwarellek
 • ~ d'effacement eraser head penn karzhañ
 • ~ encrassée clogged head penn koc'hionet
 • ~ d'enregistrement recording head, tape recorder head penn lerc'hwezañ
 • ~ de lecture playback head penn lenn, penn dazgwezañ
 • ~ de lecture / enregistrement de la piste d'asservissement control track head penn reoliñ loabr
 • centrage des ~s head tracking kreizañ ar pennoù
 • encrassement des ~s head clogging koc'hioniñ ar pennoù
 • réglage des ~s head adjustment reizhañ ar pennoù
 • réglage d'azimut azimuth adjustment reizhañ azimut
 • tambour de ~ head drum kelorn g.-ioù & kelern penn
 • 6) par la ~ , # par le début head out, head up dre an derou
 • 7) ~ d'affiche top billing blein g.-où arlizh, krec'h g.-ioù ervonn, penn ervonn