br
fr

Chercher

Dictionnaire de psychanalyse

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


Anagogique : interprétation —.anagogische Deutung.anagogic interpretation.dieulañ anagogek, dieulañ savreel.

Termen arveret gant Silberer (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, 1914). Doare dieulañ ar furmadurioù argelel (gwengeloù, hunvreoù, h.a.) a lakfe war wel o ster buhezel hollveziadel. E kevenebiezh e ve enta, pa zurc’ha an argel etrezek an uhelvennadoù, gant an dieulañ bredelfennadel a zirefe an argeloù d’o endalc’hed revel unveziadel.

Orin anagogek eo ar gresianeg ἀνάγω “kas war-zu krec’h, savren”. Un termen a zoueoniezh eo.